మార్కు 9:23│Mark 9:23

అందుకు యేసు (నమ్ముట) నీవలననైతే, నమ్మువానికి సమస్తమును సాధ్యమే.... - Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth.

0
# DEUTERONOMY │ ద్వితీయోపదేశకాండము : Chapter 7

ద్వితీయోపదేశకాండము 7:13│ద్వితీయోపదేశకాండము 7:13

Jesus Calls 8 months ago
0
# Zephaniah │ జెఫన్యా : Chapter 3

జెఫన్యా 3:15│ZEPHANIAH 3:15

Jesus Calls 8 months ago
0
# 3 John │ 3 యోహాను

3 యోహాను 2│3 John 2

Jesus Calls 3 months ago
0
# Jeremiah │ యిర్మీయా : Chapter 31

యిర్మీయా 31:14│Jermiah 31:14

Jesus Calls 8 months ago