కీర్తనలు 92:4│Psalms 92:4

యెహోవా, నీ కార్యముచేత నీవు నన్ను సంతోషపరచుచున్నావు నీ చేతిపనులబట్టి నేను ఉత్సహించుచున్నాను.. │For thou, LORD, hast made me glad through thy work: I will triumph in the works of thy hands.

0

లేవీయకాండము 26:11│LEVITICUS 26:11

Jesus Calls 10 months ago
0

లూకా సువార్త 12:32│Luke 12:32

Jesus Calls 10 months ago
0
# Leviticus │ లేవీయకాండము : Chapter -20

లేవీయకాండము 20:8│LEVITICUS 20:8

Jesus Calls 9 months ago
0
# DEUTERONOMY │ ద్వితీయోపదేశకాండము : Chapter 31

ద్వితీయోపదేశకాండము 31:8│DEUTERONOMY 31:8

Calvary Temple 9 months ago
0
# Matthew │ మత్తయి : Chapter 5

మత్తయి 5:6│Mathew 5:6

Jesus Calls 5 months ago