కీర్తనలు 94:19│Psalms 94:19

నా అంతరంగమందు విచారములు హెచ్చగా నీ గొప్ప ఆదరణ నా ప్రాణమునకు నెమ్మది కలుగ జేయుచున్నది. │ In the multitude of my thoughts within me thy comforts delight my soul.

1
# Jeremiah │ యిర్మీయా : Chapter 1

యిర్మియా 1:19 | Jeremiah 1 : 19

Srikanth Ministries 9 months ago
0
# Matthew │ మత్తయి : Chapter 5

మత్తయి 5:8│Mathew 5:8

Jesus Calls 10 months ago
0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 3

Proverbs 3-6 │ సామెతలు 3-6

Jesus Calls 11 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 52

యెషయా 52:12 │Isaiah 52:12

Jesus Calls 5 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 61

కీర్తనలు 61:3│Psalms 61:3

Jesus Calls 10 months ago