కీర్తనలు 94:19│Psalms 94:19

నా అంతరంగమందు విచారములు హెచ్చగా నీ గొప్ప ఆదరణ నా ప్రాణమునకు నెమ్మది కలుగ జేయుచున్నది. │ In the multitude of my thoughts within me thy comforts delight my soul.

0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 52

యెషయా 52:12 │Isaiah 52:12

Jesus Calls 3 months ago
0
# 2 Timothy │ 2 తిమోతికి : Chapter 4

2 తిమోతికి 4:22│2 Timothy 4:22

Jesus Calls 6 months ago
0
# DEUTERONOMY │ ద్వితీయోపదేశకాండము : Chapter 1

ద్వితీయోపదేకాండము 1:17│DEUTERONOMY

Jesus Calls 2 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 58

యెషయా 58:14 │Isiah 58:14

Jesus Calls 5 months ago
0
# DEUTERONOMY │ ద్వితీయోపదేశకాండము : Chapter 28

ద్వితీయోపదేశకాండమ 28:12│ద్వితీయోపదేశకాండమ 28:12

Jesus Calls 9 months ago